Blog Afrykański Kawałek Afryki
Co dobrego słychać?
kareem waris

Troszkę (?) artysta

Kare­em Waris Ola­mi­le­kan to 11-let­ni arty­sta z Nige­rii, któ­ry marzy, by jego pra­ce wisia­ły w muze­ach. Dobrze mu idzie. Póki co… zyskał mię­dzy­na­ro­do­wy roz­głos 🙂

Przeczytaj więcej »
Youssou N’Dour

Chodzi o nową Afrykę

Dostał Gram­my, jego pły­ty się­ga­ją milio­no­wych nakła­dów, grał w Car­ne­gie Hall, grał z Bono i Pete­rem Gabrie­lem. Baaaar­dzo nie­tu­zin­ko­wa postać. „Nazy­wam się Yous­sou N’Dour i wzy­wam wszyst­kich Afry­ka­nów: przyjdź­cie dzie­lić się myśla­mi; przyjdź­cie na burzę mózgów”…

Przeczytaj więcej »
uciekinier z nowego jorku

Przekleństwo wyboru

Muzy­ko­log sły­szy pio­sen­kę, któ­ra go uwo­dzi tak sku­tecz­nie, że wędru­je za nią z Nowe­go Jor­ku w śro­dek afry­kań­skiej dżun­gli. A potem zosta­je tam na ćwierć wie­ku.

Przeczytaj więcej »
Kapuścinski. Non-fiction

Okropna, potrzebna biografia

Tak bar­dzo Domo­sław­ski (przy­ja­ciel Kapu­ściń­skie­go) boi się zarzu­tów o ide­ali­zo­wa­nie swo­je­go mistrza, że zapo­mi­na napi­sać o tym, dla­cze­go ten był mistrzem. Ten strach para­li­żu­je bio­gra­fa i każe mu napi­sać książ­kę, będą­cą paro­dią samej sie­bie.

Przeczytaj więcej »

Siostro, ja bez niej nie mogę żyć

Gabin ma 16 lat. Jest inte­li­gent­ny, cho­ciaż mówi mu się bar­dzo trud­no. Od 12 lat mama jest z nim sama. Do szko­ły wozi­ła go tak­sów­ką moto­cy­klo­wą. Chło­pak jechał na ple­cach mamy, sie­dzą­cej na miej­scu pasa­że­ra.

Przeczytaj więcej »
Gosia Zawadzka

Co jest na ulicy?

Dzie­ci uli­cy czu­ją się nie­po­trzeb­ne, a ich życie dla nich samych nie sta­no­wi żad­nej war­to­ści - mówi Gosia Zawadz­ka, któ­ra przez dwa lata pra­co­wa­ła w cen­trum Ana Jeno w Ango­li.

Przeczytaj więcej »
Mateusz Gurbiel

Kafejka internetowa i inne antyki

Aby pomóc zro­zu­mieć ten kon­ty­nent, wca­le nie trze­ba epa­to­wać dra­stycz­ny­mi obra­za­mi, uka­zu­ją­cy­mi klę­ski żywio­ło­we czy głód. My pro­mu­je­my prze­kaz pozy­tyw­ny i wyda­je mi się, że jest to podej­ście słusz­ne - o orga­ni­zo­wa­nych przez naszą fun­da­cję warsz­ta­tach afry­kań­skich w szko­łach opo­wia­da Mate­usz Gur­biel.

Przeczytaj więcej »
Marta Burza w trakcie warsztatów afrykańskich w liceum

Robię coś dobrego; coś, co robi różnicę

Men­tal­nie wra­ca­łam z Nige­rii dobre kil­ka mie­się­cy. Na począt­ku wyda­wa­ło mi się, że nic tutaj nie ma sen­su. Pra­ca, któ­rą wyko­ny­wa­łam tam, dawa­ła natych­mia­sto­wy efekt. Widzia­łam uśmiech­nię­te dzie­cia­ki, któ­re cze­goś się uczy­ły – mówi Mar­ta Burza, wolon­ta­riusz­ka naszej fun­da­cji.

Przeczytaj więcej »
s. Orencja Żak z Kamerunu

Zaufani kryminaliści

Jak gadam z zabój­ca­mi? Nor­mal­nie: sta­ram się jak z inny­mi ludź­mi – mówi s. Oren­cja Żak, pal­lo­tyn­ka, poma­ga­ją­ca w Cen­tral­nym Wię­zie­niu w Bafo­us­sam w Kame­ru­nie.

Przeczytaj więcej »
Kamerun, dzieci szukają termitów pod kamieniami

Od kiedy to krowa ma trzy nogi?

Zaczę­ło się od nasze­go stró­ża. Popro­si­łam go, żeby przy­wiózł z dru­giej wio­ski kopy­ta. Jakie kopy­ta? No prze­cież to nogi kro­wie! Już nie mia­ły­śmy co jeść. Świę­ta się zbli­ża­ły, sio­stry pro­si­ły o jedze­nie. A kopy­to to moż­na z przy­pra­wa­mi ugo­to­wać. Przy­smak jest, dużo mię­sa nie ma, ale smacz­ne. Więc wysła­łam po kopy­ta stró­ża.

Przeczytaj więcej »