Blog Afrykański Kawałek Afryki

Amelka i anioły

27 stycznia 2020

Cza­sa­mi trzy­ma­my w ręku ludz­kie życie i nie zda­je­my sobie spra­wy, jak wie­le od nas zale­ży.

Jak­by ktoś Wam powie­dział, że w podró­ży, w któ­rą wyru­sza­cie jest 1% ryzy­ka, że zgi­nie­cie, poje­cha­li­by­ście? Każ­dy ma pew­nie swo­ją odpo­wiedź. A gdy­by to ryzy­ko wyno­si­ło 60%?

W Kame­ru­nie, gdy mama jest cho­ra na HIV/AIDS i nowo naro­dzo­ne dziec­ko kar­mi swo­im mle­kiem, szan­sa na to, że dziec­ko będzie cho­re, to 60%. Gdy kar­mi je mle­kiem z pusz­ki – 1 %. Roz­wią­za­nie wyda­je się banal­ne. Ale nie jest, bo w wie­lu kra­jach Afry­ki pusz­ka mle­ka zastęp­cze­go kosz­tu­je tyle, co u nas, a zarob­ki tam­tej­sze są wie­le, wie­le razy mniej­sze. Cza­sem pusz­ka mle­ka to jed­na czwar­ta mie­sięcz­nej pen­sji.

Już kil­ka lat współ­pra­cu­je­my z przy­chod­nią w Essen­gu w Kame­ru­nie, któ­ra opie­ku­je się m.in. cho­ry­mi na HIV/AIDS. Sio­stry od Anio­łów (tak się nazy­wa to zgro­ma­dze­nie. Nie po „dzi­siej­sze­mu”, ale jak się zasta­no­wić, to… faj­nie) leczą, doży­wia­ją dzie­ci mle­kiem zastęp­czym, robią bada­nia i pro­fi­lak­ty­kę (tak­że w tere­nie, bo jeż­dżą po wsiach). Aby dalej to robi­ły, przy­chod­nia potrze­bo­wa­ła remon­tu. I to jest jeden z naszych ostat­nio zakoń­czo­nych pro­jek­tów, (na któ­ry zbie­ra­li­śmy środ­ki. Kon­kret­nie 104 tysią­ce środ­ków 🙂

Patrz­cie się na Ame­lię. Ma 9 mie­się­cy. Na zdję­ciu jest z mamą, któ­ra jest sero­po­zy­tyw­na i od kil­ku lat jest pod kon­tro­lą przy­chod­ni w Essen­gu. Pierw­sze bada­nia Amel­ki wyszły dobrze. By móc cał­kiem ode­tchnąć z ulgą, że jest zdro­wa i wirus nie prze­szedł z orga­ni­zmu mamy do jej orga­ni­zmu, trze­ba jesz­cze paru mie­się­cy. Gdy będzie zdro­wia w wie­ku 1,5 roku, będzie pew­ność. Ale sio­stry mówią, że jest dobrze. Poza wyni­ka­mi badań na obec­ność wiru­sa waż­ny jest ogól­ny roz­wój dziec­ka. A w przy­pad­ku Amel­ki widać, że jest ok 🙂

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
stereotypy_o_afryce

Bardziej współpraca niż pomoc

Afry­ka bez kom­plek­sów, z dobry­mi per­spek­ty­wa­mi roz­wo­ju, peł­na kolo­rów i opty­mi­zmu? O prze­ła­my­wa­niu ste­reo­ty­pów dt. Afry­ki moż­na było posłu­chać na II Kon­fe­ren­cji Afry­kań­skiej – pisze (gościn­nie) Mate­usz Gur­biel.

Święto Fundacji

Zre­ali­zo­wa­li­śmy 200 pro­jek­tów w 8 lat! To dla nas wiel­ka radość 🙂 W naszym imie­niu świę­to­wa­ło 300 dzie­ci w Kia­ba­ka­ri w Tan­za­nii. Były tor­ty, cie­pły posi­łek, owo­ce, dla każ­de­go nowe pod­ręcz­ni­ki – no i nie­spo­dzie­wan­ki:)

Hilary_Koprowski

Afryka wygrała z polio

WHO ogło­si­ła, że kon­ty­nent afry­kań­ski jest wol­ny od polio. To suk­ces po dzie­się­cio­le­ciach maso­wych szcze­pień, któ­re obję­ły 95% popu­la­cji kon­ty­nen­tu. A wszyst­ko zaczę­ło się w Kon­go w latach 50. ub. wie­ku, gdy uży­to pierw­szej szcze­pion­ki. Jej twór­cą był Hila­ry Koprow­ski. „Pierw­szą szcze­pion­kę wypi­li­śmy sami – wspo­mi­nał. – Sma­ko­wa­ła jak tran”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.