Blog Afrykański Kawałek Afryki

Amelka i anioły

27 stycznia 2020

Cza­sa­mi trzy­ma­my w ręku ludz­kie życie i nie zda­je­my sobie spra­wy, jak wie­le od nas zależy.

Jak­by ktoś Wam powie­dział, że w podró­ży, w któ­rą wyru­sza­cie jest 1% ryzy­ka, że zgi­nie­cie, poje­cha­li­by­ście? Każ­dy ma pew­nie swo­ją odpo­wiedź. A gdy­by to ryzy­ko wyno­si­ło 60%?

W Kame­ru­nie, gdy mama jest cho­ra na HIV/AIDS i nowo naro­dzo­ne dziec­ko kar­mi swo­im mle­kiem, szan­sa na to, że dziec­ko będzie cho­re, to 60%. Gdy kar­mi je mle­kiem z pusz­ki – 1 %. Roz­wią­za­nie wyda­je się banal­ne. Ale nie jest, bo w wie­lu kra­jach Afry­ki pusz­ka mle­ka zastęp­cze­go kosz­tu­je tyle, co u nas, a zarob­ki tam­tej­sze są wie­le, wie­le razy mniej­sze. Cza­sem pusz­ka mle­ka to jed­na czwar­ta mie­sięcz­nej pensji.

Już kil­ka lat współ­pra­cu­je­my z przy­chod­nią w Essen­gu w Kame­ru­nie, któ­ra opie­ku­je się m.in. cho­ry­mi na HIV/AIDS. Sio­stry od Anio­łów (tak się nazy­wa to zgro­ma­dze­nie. Nie po „dzi­siej­sze­mu”, ale jak się zasta­no­wić, to… faj­nie) leczą, doży­wia­ją dzie­ci mle­kiem zastęp­czym, robią bada­nia i pro­fi­lak­ty­kę (tak­że w tere­nie, bo jeż­dżą po wsiach). Aby dalej to robi­ły, przy­chod­nia potrze­bo­wa­ła remon­tu. I to jest jeden z naszych ostat­nio zakoń­czo­nych pro­jek­tów, (na któ­ry zbie­ra­li­śmy środ­ki. Kon­kret­nie 104 tysią­ce środków 🙂

Patrz­cie się na Ame­lię. Ma 9 mie­się­cy. Na zdję­ciu jest z mamą, któ­ra jest sero­po­zy­tyw­na i od kil­ku lat jest pod kon­tro­lą przy­chod­ni w Essen­gu. Pierw­sze bada­nia Amel­ki wyszły dobrze. By móc cał­kiem ode­tchnąć z ulgą, że jest zdro­wa i wirus nie prze­szedł z orga­ni­zmu mamy do jej orga­ni­zmu, trze­ba jesz­cze paru mie­się­cy. Gdy będzie zdro­wia w wie­ku 1,5 roku, będzie pew­ność. Ale sio­stry mówią, że jest dobrze. Poza wyni­ka­mi badań na obec­ność wiru­sa waż­ny jest ogól­ny roz­wój dziec­ka. A w przy­pad­ku Amel­ki widać, że jest ok 🙂

Edit: począ­tek roku 2021 przy­niósł świet­ne nowi­ny: Amel­ka jest na sto pro­cent zdro­wa. Rośnie i wyglą­da już tak:

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
Musoma Tanzania

Do szkoły przychodzą zmęczone i głodne

Na tan­zań­skiej wsi każ­de dziec­ko musi pra­co­wać, a nie każ­de idzie do szko­ły. Oczy­wi­ście, dzie­ci powin­ny mieć obo­wiąz­ki, bo uwa­żam, że nasz euro­pej­ski model wycho­wa­nia, gdzie cała rodzi­na krę­ci się wokół dziec­ka, też nie jest wycho­waw­czy. Nato­miast w Tan­za­nii widzę dru­gą skraj­ność. Dzie­ciom bra­ku­je wspar­cia, jedze­nia, edu­ka­cji – mówi Domi­ni­ka Bań­ce­rek CR z przed­szko­la w Butu­ru w Tanzanii.

pogrzeb madagaskar

Opowieść z Madagaskaru

Głód w wię­zie­niu był taki, że sta­li­śmy przed dyle­ma­tem: czy odpo­wied­nio pocho­wać zmar­łych, według ich tra­dy­cji (czy­li kupu­je­my bia­ły mate­riał, któ­rym owi­ja się zmar­łe­go) czy dać więź­niom ryż, żeby resz­ta przeżyła?

adam-leszczynski-eksperymenty-na-biednych

Jaka pomoc nie działa?

Bank Świa­to­wy wymie­nia „ubo­gich i wyklu­czo­nych” jako jed­ną z „grup udzia­łow­ców” w mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach pomo­co­wych. Czy to żart czy po pro­stu puste słowa? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.