Szukaj
Close this search box.
Blog Afrykański Kawałek Afryki

Ene, due, zbrodnia

18 maja 2020

Wyli­czan­ka to moc­ny głos arty­sty o obo­jęt­no­ści Zacho­du wobec tra­ge­dii m.in. w Afry­ce. Na ścia­nie w muzeum Kozłow­ski powie­sił sze­reg misek i szma­tek, słu­żą­cych do umy­wa­nia rąk.

Jarosław Kozłowski MOCAK

Jaro­sław Kozłow­ski powie­sił na ścia­nie MOCAK-u kil­ka­na­ście mise­czek z reszt­ka­mi far­by. Ręce brud­ne od tych farb wytarł szmat­ka­mi zawie­szo­ny­mi powy­żej. I bez­na­mięt­nie wylicza:

Mon­ro­wii nie będzie

Monrowia Jarosław Kozłowski

Dar­fu­ru nie będzie

Darfur Jarosław Kozłowski

Moga­di­szu nie będzie

Mogadiszu Jarosław Kozłowski

Rwan­dy nie będzie

Rwanda Jarosław Kozłowski

Jaro­sław Kozłow­ski, Wyli­czan­ka, 2005, MOCAK – Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Krakowie 

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Facebook
Twitter
Wydrukuj
Unyime Linus Etuk 2 zajawka

Sztuka to moje okno na świat

Dzię­ki dobrym ludziom z Pol­ski przed laty mło­dy arty­sta z Nige­rii, Uny­ime Linus Etuk, mógł roz­wi­nąć swój talent malar­ski. Teraz ze swo­imi pra­ca­mi przy­jeż­dża do Pol­ski na wysta­wy w Gdy­ni i War­sza­wie. Ale tak­że po to, by wes­przeć zbiór­kę pie­nię­dzy dla dzie­ci z Mada­ga­ska­ru, będą­ce pod naszą opieką.

dancing pina

Horyzont jako scenografia

Dla sene­gal­skie­go przed­sta­wie­nia “Świę­ta wio­sny” sce­no­gra­fią jest pusta pla­ża. Nie ma nic poza pia­skiem i cia­ła­mi tan­ce­rzy. Z pla­ży kame­ra prze­ska­ku­je nagle do Nie­miec, wpa­da do cia­snych wnętrz, do prze­strze­ni wypeł­nio­nej przed­mio­ta­mi i dźwię­ka­mi cywi­li­za­cji. Czuć wte­dy, ile tra­ci­my, zysku­jąc to, co mamy. 

muzeum czerna misje

Piękna codzienność z Afryki

Grze­chot­ki z tykwy, biżu­te­ria z pereł i musz­li, ząb sło­nia: w Czer­nej pod Kra­ko­wem moż­na poczuć się jak w Rwan­dzie czy Burud­ni. A to za spra­wą małe­go, ale pięk­ne­go muzeum misyj­ne­go przy kar­me­li­tań­skim klasztorze.

3 odpowiedzi

  1. Świet­ny blog. Nie­ste­ty Afry­ka była, i raczej będzie dla resz­ty świa­ta miej­scem z tania siła robo­czą oraz zaso­ba­mi któ­re moż­na rabun­ko­wo wydobywać.

    1. Dzię­ku­ję za miłe sło­wo. A co do Afry­ki: widzę, że się to zmie­nia. Powo­li, ale do przodu:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *