Blog Afrykański Kawałek Afryki

Ene, due, zbrodnia

18 maja 2020

Wyli­czan­ka to moc­ny głos arty­sty o obo­jęt­no­ści Zacho­du wobec tra­ge­dii m.in. w Afry­ce. Na ścia­nie w muzeum Kozłow­ski powie­sił sze­reg misek i szma­tek, słu­żą­cych do umy­wa­nia rąk.

Jarosław Kozłowski MOCAK

Jaro­sław Kozłow­ski powie­sił na ścia­nie MOCAK-u kil­ka­na­ście mise­czek z reszt­ka­mi far­by. Ręce brud­ne od tych farb wytarł szmat­ka­mi zawie­szo­ny­mi powy­żej. I bez­na­mięt­nie wylicza:

Mon­ro­wii nie będzie

Monrowia Jarosław Kozłowski

Dar­fu­ru nie będzie

Darfur Jarosław Kozłowski

Moga­di­szu nie będzie

Mogadiszu Jarosław Kozłowski

Rwan­dy nie będzie

Rwanda Jarosław Kozłowski

Jaro­sław Kozłow­ski, Wyli­czan­ka, 2005, MOCAK – Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Krakowie 

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
wilhelm-sasnal

Stereotyp wiecznie żywy

Na wyśmie­ni­tej (!) wysta­wie Wil­hel­ma Sasna­la moż­na jak w lustrze przej­rzeć się w ste­reo­ty­pach na temat Afrykańczyków. 

Para Lá dos Meus Passos

Wielka historia w tle

Siłą tego­rocz­ne­go festi­wa­lu Afry­ka­me­ra są fak­ty. Moż­na zoba­czyć kil­ka wybit­nych doku­men­tów, w któ­rych boha­te­rów po ple­cach sma­ga wiel­ka histo­ria. A oni nie zosta­ją jej dłużni!

mural_in_Tanzania

Street art z Afryki

„Jest wciąż mnó­stwo miejsc na świe­cie, w któ­rych nie byłem i nie malo­wa­łem, jak np. (…) Afry­ka” – mówi El Mac, jeden ze słyn­niej­szych arty­stów stre­et artu. No wła­śnie, Afry­ka nie­ko­niecz­nie koja­rzy nam się z bogac­twem graf­fi­ti. A jest tu dużo do odkrycia!

3 Responses

  1. Świet­ny blog. Nie­ste­ty Afry­ka była, i raczej będzie dla resz­ty świa­ta miej­scem z tania siła robo­czą oraz zaso­ba­mi któ­re moż­na rabun­ko­wo wydobywać.

    1. Dzię­ku­ję za miłe sło­wo. A co do Afry­ki: widzę, że się to zmie­nia. Powo­li, ale do przodu:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.