Blog Afrykański Kawałek Afryki

Ene, due, zbrodnia

18 maja 2020

Wyli­czan­ka to moc­ny głos arty­sty o obo­jęt­no­ści Zacho­du wobec tra­ge­dii m.in. w Afry­ce. Na ścia­nie w muzeum Kozłow­ski powie­sił sze­reg misek i szma­tek, słu­żą­cych do umy­wa­nia rąk.

Jarosław Kozłowski MOCAK

Jaro­sław Kozłow­ski powie­sił na ścia­nie MOCAK-u kil­ka­na­ście mise­czek z reszt­ka­mi far­by. Ręce brud­ne od tych farb wytarł szmat­ka­mi zawie­szo­ny­mi powy­żej. I bez­na­mięt­nie wyli­cza:

Mon­ro­wii nie będzie

Monrowia Jarosław Kozłowski

Dar­fu­ru nie będzie

Darfur Jarosław Kozłowski

Moga­di­szu nie będzie

Mogadiszu Jarosław Kozłowski

Rwan­dy nie będzie

Rwanda Jarosław Kozłowski

Jaro­sław Kozłow­ski, Wyli­czan­ka, 2005, MOCAK – Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
kareem waris

Troszkę (?) artysta

Kare­em Waris Ola­mi­le­kan to 11-let­ni arty­sta z Nige­rii, któ­ry marzy, by jego pra­ce wisia­ły w muze­ach. Dobrze mu idzie. Póki co… zyskał mię­dzy­na­ro­do­wy roz­głos 🙂

dziecko uchodzca z Republiki srodkowoafrykanskiej

Wszyscy jesteśmy uchodźcami

Od uro­dze­nia jestem uchodź­cą na tym świe­cie – śpie­wa Azi­za Bra­him, uro­dzo­na w obo­zie dla ucie­ki­nie­rów z Saha­ry Zachod­niej. Dzień Uchodź­cy (20 czerw­ca) skła­nia do reflek­sji, że w pew­nym sen­sie wszy­scy jeste­śmy uchodź­ca­mi z Afry­ki, skąd pocho­dzi nasz gatu­nek.

Youssou N’Dour

Chodzi o nową Afrykę

Dostał Gram­my, jego pły­ty się­ga­ją milio­no­wych nakła­dów, grał w Car­ne­gie Hall, grał z Bono i Pete­rem Gabrie­lem. Baaaar­dzo nie­tu­zin­ko­wa postać. „Nazy­wam się Yous­sou N’Dour i wzy­wam wszyst­kich Afry­ka­nów: przyjdź­cie dzie­lić się myśla­mi; przyjdź­cie na burzę mózgów”…

3 Responses

  1. Świet­ny blog. Nie­ste­ty Afry­ka była, i raczej będzie dla resz­ty świa­ta miej­scem z tania siła robo­czą oraz zaso­ba­mi któ­re moż­na rabun­ko­wo wydo­by­wać.

    1. Dzię­ku­ję za miłe sło­wo. A co do Afry­ki: widzę, że się to zmie­nia. Powo­li, ale do przo­du:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.