Blog Afrykański Kawałek Afryki

Ene, due, zbrodnia

18 maja 2020

Wyli­czan­ka to moc­ny głos arty­sty o obo­jęt­no­ści Zacho­du wobec tra­ge­dii m.in. w Afry­ce. Na ścia­nie w muzeum Kozłow­ski powie­sił sze­reg misek i szma­tek, słu­żą­cych do umy­wa­nia rąk.

Jarosław Kozłowski MOCAK

Jaro­sław Kozłow­ski powie­sił na ścia­nie MOCAK-u kil­ka­na­ście mise­czek z reszt­ka­mi far­by. Ręce brud­ne od tych farb wytarł szmat­ka­mi zawie­szo­ny­mi powy­żej. I bez­na­mięt­nie wylicza:

Mon­ro­wii nie będzie

Monrowia Jarosław Kozłowski

Dar­fu­ru nie będzie

Darfur Jarosław Kozłowski

Moga­di­szu nie będzie

Mogadiszu Jarosław Kozłowski

Rwan­dy nie będzie

Rwanda Jarosław Kozłowski

Jaro­sław Kozłow­ski, Wyli­czan­ka, 2005, MOCAK – Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Krakowie 

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
Salif_Keita

Muzyka Afryki: słychać te przestrzenie

Afry­kań­ską muzy­kę stwo­rzy­li ludzie sto­ją­cy na wznie­sie­niu nad sawan­ną, któ­rzy nie widzą i nie czu­ją barier, a ich śpiew nie­sie się w nie­koń­czą­cą się przestrzeń. 

ETHIOPIQUES MUZYKA DUSZY

Śledztwo o zakazanym jazzie

Fran­cu­ski pasjo­nat muzy­ki niczym detek­tyw tro­pi i odkry­wa etiop­ski jazz lat 1960’ i 1970’. Gdy pusz­cza go w radiu, słu­cha­cze pyta­ją: co to, do dia­ska, za muzyka?

film-sugar-man

Wciąż próbują utopić słońce

Cze­goś takie­go nie wymy­śli się nawet w naj­śmiel­szych snach – mówi cór­ka zagi­nio­ne­go muzy­ka. A widz razem z nią powta­rza: „to nie­wia­ry­god­ne!” – gdy nastę­pu­je kolej­ny nie­moż­li­wy zwrot akcji. A to wszyst­ko w fil­mie doku­men­tal­nym! Przy oka­zji peł­ne­go cie­pła i opty­mi­zmu doku­men­tu widz dosta­je też spo­rą por­cję wie­dzy o RPA w cza­sach apartheidu.

3 Responses

  1. Świet­ny blog. Nie­ste­ty Afry­ka była, i raczej będzie dla resz­ty świa­ta miej­scem z tania siła robo­czą oraz zaso­ba­mi któ­re moż­na rabun­ko­wo wydobywać.

    1. Dzię­ku­ję za miłe sło­wo. A co do Afry­ki: widzę, że się to zmie­nia. Powo­li, ale do przodu:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.