Blog Afrykański Kawałek Afryki

Nie miej wyrzutów w stosunku do białych

22 lipca 2021

Pra­co­wa­łem kie­dyś dla bia­łej kobie­ty za 12 euro za mie­siąc, a samych tyl­ko ryb kupo­wa­łem jej za 250 euro za tydzień. Więc nie miej wyrzu­tów sumie­nia w sto­sun­ku do bia­łych – mówi oszust inter­ne­to­wy, boha­ter doku­men­tu pocho­dzą­ce­go z Gha­ny Bena Asa­mo­ah.

Wizu­al­nie film od pierw­szej sce­ny wysa­dza z sio­dła. Wysy­pi­sko sprzę­tów elek­tro­nicz­nych w Gha­nie sfil­mo­wa­no tak, by się nim zachwy­cić. Mło­dzi ludzie szu­ka­ją tu danych oso­bo­wych w naszych sta­rych lap­to­pach. By je ukraść i wykorzystać.

Film roz­sa­dza tak­że nasze zasta­ne poję­cie moralności. 

sakawa

Dzia­łal­ność prze­stęp­czą sfil­mo­wa­no tak, by może nie zachwy­cić nią widza, ale poka­zać mu zupeł­nie inny punkt widze­nia na usta­lo­ną i zde­fi­nio­wa­ną – by się wyda­wa­ło – rela­cję prze­stęp­ca-ofia­ra. Tak, to zachod­ni widz tu jest ofia­rą, ale i katem.

Chłop­cy z Gha­ny posłu­gu­ją się por­ta­la­mi rand­ko­wy­mi, by od męż­czyzn z Euro­py czy USA wyłu­dzać pie­nią­dze. Kupu­ją tele­fo­ny z funk­cją zmia­ny gło­su na dam­ski i naj­pierw uwo­dzą, a potem naga­bu­ją o prze­sy­ła­nie pie­nię­dzy. Sku­tecz­nie – pro­ce­der jest bar­dzo docho­do­wym biz­ne­sem w tym kraju.

Saka­wa to sło­wo na okre­śle­nie ludzi, któ­rzy się nim zajmują.

sakawa -ben-asamoah

Jesteśmy myśliwymi

Jeste­śmy myśli­wy­mi – mówi jeden z boha­te­rów, udzie­la­jąc zna­jo­mym lek­cji oszustw inter­ne­to­wych. Są to pora­dy tech­nicz­ne, jak obsłu­żyć np. por­tal rand­ko­wy. Ale są to też wymyśl­ne tric­ki psy­cho­lo­gicz­ne: „Jak obcią­żysz ich swo­imi pro­ble­ma­mi, nie zapłacą”.

Są cynicz­ni. Taki­mi ich uczy­ni­ła bie­da i zna­jo­mość kolo­nial­nych krzywd. Wie­dzą, że Zachód dzie­się­cio­le­cia­mi okra­dał ich kraj ze wszyst­kie­go. Z god­no­ści, złota, kobal­tu, dia­men­tów, metali… 

Nie mają skru­pu­łów. Widz, któ­ry choć raz był użyt­kow­ni­kiem por­ta­lu rand­ko­we­go, czu­je cię­żar ich oszustw. Czu­je też cię­żar ich nie­za­do­śću­czy­nio­nych krzywd.

Sakawa, reż. Ben Asamoah, Belgia, Holandia, 2018

doku­men­tal­ny, 81 min., vod.mdag.pl

7/10

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
camilla-nielsson-prezydent

Gdy nokaut nie powala

130 minut fil­mu doku­men­tal­ne­go o wybo­rach w Zim­ba­bwe brzmi jak lek na bez­sen­ność. Tym­cza­sem dosta­je­my bra­wu­ro­wo zmon­to­wa­ny, świet­nie sfil­mo­wa­ny zapis poli­tycz­ne­go star­cia: but­ne­go gigan­ta z mło­dym idealistą.

biegnac-pod-wiatr

Biegnąc po Oscara

Etiop­ski kan­dy­dat do Osca­ra „Bie­gnąc pod wiatr” nie jest banal­ną histo­rią o dwóch przy­ja­cio­łach z dzie­ciń­stwa, któ­rych deter­mi­na­cja prze­zwy­cię­ża wszyst­kie prze­szko­dy w dro­dze na szczyt. 

spacer-z-aniolami

Porwane dzieci, porwany życiorys

Film o Afry­ce wygrał Kra­kow­ski Festi­wal Fil­mo­wy! Taka radość nie zda­rza się co roku 🙂 Doku­ment „Spa­cer z anio­ła­mi” o porwa­niach dzie­ci w RPA wcho­dzi do kin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.