Blog Afrykański Kawałek Afryki

Słowem jest wiatr

26 maja 2023

Szu­kać kawał­ka mete­ory­tu na kamie­ni­stej pusty­ni brzmi jak kom­plet­ny absurd.
A jed­nak.

Fran­cu­sko-maro­kań­ski doku­ment por­tre­tu­je dwóch męż­czyzn: koczow­ni­ka i naukow­ca. Obaj prze­cze­su­ją pusty­nię, szu­ka­jąc mete­ory­tów, a znaj­du­ją odpo­wiedź na odwiecz­ne pyta­nia o miej­sce czło­wie­ka w kosmosie.

czastki_nieba_fragments-from_heaven

Moham­med ma rodzi­nę na utrzy­ma­niu. Sprze­daż zna­le­zio­nych mete­ory­tów to dla nie­go spra­wa życia lub śmier­ci. – Chodź­cie, pano­wie! Zro­bi­my jesz­cze 30 km i zoba­czy­my, czy coś znaj­dzie­my – zde­ter­mi­no­wa­ny zachę­ca kole­gów, któ­rzy opa­dli z sił.
Wpa­da w obse­sję: twier­dzi, że sły­szał, jak mete­oryt spa­da na zie­mię. Kole­dzy sta­ra­ją się go odcią­gnąć od poszu­ki­wań: “wyjedź z tego wygna­nia, wra­caj do rodzi­ców”. Ale ten odpo­wia­da, że nie wró­ci do rodzin­ne­go domu z pusty­mi ręka­mi.
Dru­gi z męż­czyzn – Abder­rah­ma­ne – to nauko­wiec, szu­ka­ją­cy na pusty­ni mate­ria­łu do swo­ich badań.

Fragments-for-heaven-czastki_nieba

“W tej ciszy, co miesz­ka na pusty­ni, sło­wem jest wiatr, a odde­chem zaś zaświaty”.

Ten film to medy­ta­cja. Ducho­wa podróż przez suro­we kra­jo­bra­zy, któ­re zapie­ra­ją dech w piersiach.

Stan wiecznego powtarzania

Widz wsią­ka w sza­rą pusty­nię, chło­nie ocza­mi nie­koń­czą­ce się kadry, a głos nar­ra­to­ra sączy mu w ucho man­trę wiecz­ne­go poszukiwacza:

“Widzie­li­ście to już wcze­śniej. Te same kro­ki, ten sam roz­bie­ga­ny wzrok. To jak czer­pa­nie ze stud­ni, gdy się jest spra­gnio­nym, a stud­nia robi się tyl­ko głęb­sza. Stan wiecz­ne­go powtarzania”.

albo:

“Ci, któ­rzy nie zna­leź­li – zosta­li w nie­pew­no­ści. Wszy­scy jeste­śmy więź­nia­mi wła­snych pragnień”.

CZĄSTKI NIEBA
Fragments From Heaven

Doku­ment jest pełen biblij­nych obra­zów. W koń­cu ta księ­ga powsta­ła w kul­tu­rze ludzi pusty­ni. Jest więc: owca, któ­ra zagi­nę­ła (“Niech Bóg ją przyj­mie do sie­bie, śmier­ci nic nie powstrzy­ma”), życie w namio­tach, czer­pa­nie wody z pustyn­nej stud­ni. Pozna­je­my dźwięk towa­rzy­szą­cy strze­la­niu z procy.

Fragments-for-heaven-czastki_nieba-film


A na koniec zosta­wiam Was z takim cyta­tem z filmu:

“Mija­ły tygo­dnie wędrów­ki, umysł się roz­pro­szył, prze­cież osta­tecz­nie wszy­scy spa­da­my z nieba”.

Cząst­ki nie­ba, reż. Adna­ne Bara­ka, Fran­cja, Maro­ko, 2022 

doku­men­tal­ny, 1 godz. 25 min.

festi­wal Mil­le­nium Docs Aga­inst Gravity

8/10

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
African_Moot

Wszyscy jesteśmy potencjalnymi uchodźcami

80 proc. ludz­kich uchodź­czych dra­ma­tów (prze­sie­dleń, roz­łą­czo­nych rodzin, bra­ku domu, życia w obo­zach) dzie­je się w samej Afry­ce, poza ekra­na­mi naszych komórek.

dancing pina

Horyzont jako scenografia

Dla sene­gal­skie­go przed­sta­wie­nia “Świę­ta wio­sny” sce­no­gra­fią jest pusta pla­ża. Nie ma nic poza pia­skiem i cia­ła­mi tan­ce­rzy. Z pla­ży kame­ra prze­ska­ku­je nagle do Nie­miec, wpa­da do cia­snych wnętrz, do prze­strze­ni wypeł­nio­nej przed­mio­ta­mi i dźwię­ka­mi cywi­li­za­cji. Czuć wte­dy, ile tra­ci­my, zysku­jąc to, co mamy. 

ptaki-spiewaja-w-kigali

Gdzie oni są?

Wyśmie­ni­ty pol­ski film “Pta­ki śpie­wa­ją w Kiga­li” poka­zu­je, jak dwie strau­ma­ty­zo­wa­ne ludo­bój­stwem kobie­ty zarów­no mogą, jak i nie mogą pomóc sobie nawza­jem. Jak potra­fią i nie potra­fią się zro­zu­mieć. Jak się przy­cią­ga­ją i odpy­cha­ją. I że jest w tym tyle samo agre­sji i auto­agre­sji, co współ­czu­cia i miłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *