Blog Afrykański Kawałek Afryki

Lek na wirusa?

10 kwietnia 2020

Peł­no­war­to­ścio­we jedze­nie meto­dą wal­ki z epi­de­mią? Pre­zy­dent Mada­ga­ska­ru, Andry Rajo­eli­na, ma róż­ne, cza­sem egzo­tycz­ne pomy­sły. Nato­miast powie­dział też jed­ną waż­ną rzecz: żeby zwal­czyć epi­de­mię, trze­ba mieć co jeść.

Magiczna roślina

Andry Rajo­eli­na (45 lat) wystą­pił ostat­nio w pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym i powie­dział, że otrzy­mał list, w któ­rym napi­sa­no, że Mada­ga­skar ma reme­dium, któ­re może wyle­czyć koro­na­wi­ru­sa. „Może” – bo trze­ba to będzie jesz­cze zba­dać, to nie jest jesz­cze pew­ne. To jakaś rośli­na, o któ­rej pre­zy­dent nie mówił kon­kret­nie, podob­nie jak nie mówił o tajem­ni­czym auto­rze listu. Ale to może być lekar­stwo, któ­re „cał­ko­wi­cie leczy z koro­na­wi­ru­sa”.

Edit 22 kwiet­nia: Pre­zy­dent ogło­sił, że zna­leź­li lek na wiru­sa na bazie arte­me­sji, czy­li byli­cy – coś jak pol­ski pio­łun.

Edit 19 maja: Napar z arte­mi­sji jest dys­try­bu­owa­ny na uli­cach:

Ktoś może pomy­śleć, co on ple­cie? Zwłasz­cza że media Mada­ga­ska­ru obie­gło zdję­cie męż­czy­zny w koszul­ce z wize­run­kiem pre­zy­den­ta na ple­cach. Ten męż­czy­zna nie ma jak dowieźć cho­re­go dziec­ka do szpi­ta­la. Dzie­je się to w sto­li­cy kra­ju, a zni­kąd pomo­cy. Dwój­ka pozo­sta­łych dzie­ci tego męż­czy­zny i ich mat­ka są już w szpi­ta­lu:

epidemia, Antananarywa, Madagaskar
Anta­na­na­ry­wa, Mada­ga­skar

Tak jak­by to zdję­cie było sym­bo­lem zawie­rze­nia, jakie ludzie na wyspie mają do swo­je­go pre­zy­den­ta. A on co? Gada w tele­wi­zji o magicz­nej rośli­nie? I może wła­śnie dla­te­go tak gada, bo w tej czę­ści świa­ta ludzie ocze­ku­ją od swo­je­go pre­zy­den­ta, by był jak ojciec, zbaw­ca? Trud­no oce­niać.

Ale potem pre­zy­dent Mada­ga­ska­ru mówił już ina­czej. Np. stwier­dził, że w wal­ce z epi­de­mią trze­ba sku­pić się na dostar­cza­niu Mal­ga­szom wyso­ko­ka­lo­rycz­ne­go jedze­nia. W sytu­acji nie­do­ży­wie­nia nawet zwy­kłe, lek­kie cho­ro­by mogą być śmier­tel­ne. A na pół­no­cy Mada­ga­ska­ru są rejo­ny, gdzie co trze­cie dziec­ko jest nie­do­ży­wio­ne.

Jak można pomóc?

To jest ta jed­na rzecz, jaką może­my razem zro­bić, by pomóc Mal­ga­szom w wal­ce z epi­de­mią. Ufun­do­wać obiad:

Dosta­li­śmy ostat­nio zdję­cia z dys­try­bu­cji żyw­no­ści, zaku­pio­nej dla szcze­gól­nie dotknię­tych stycz­nio­wym cyklo­nem regio­nów Mada­ga­ska­ru. Jakimś strasz­nie nie­spra­wie­dli­wym zrzą­dze­niem losu pomoc ta jest roz­dzie­la­na przez pra­cow­ni­ków w maskach – w cza­sie kolej­ne­go nie­szczę­ścia, któ­re nawie­dzi­ło Mal­ga­szy. Zanim przy­szła pomoc i odpo­wiedź na poprzed­nie nie­szczę­ście.

żywność dla Madagaskaru
Mam­pi­ko­ny, Mada­ga­skar, kwie­cień 2020 – dys­try­bu­cja żyw­no­ści dla ofiar stycz­nio­we­go cyklo­nu ma miej­sce w trak­cie kolej­ne­go nie­szczę­ścia: epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
stereotypy_o_afryce

Bardziej współpraca niż pomoc

Afry­ka bez kom­plek­sów, z dobry­mi per­spek­ty­wa­mi roz­wo­ju, peł­na kolo­rów i opty­mi­zmu? O prze­ła­my­wa­niu ste­reo­ty­pów dt. Afry­ki moż­na było posłu­chać na II Kon­fe­ren­cji Afry­kań­skiej – pisze (gościn­nie) Mate­usz Gur­biel.

Święto Fundacji

Zre­ali­zo­wa­li­śmy 200 pro­jek­tów w 8 lat! To dla nas wiel­ka radość 🙂 W naszym imie­niu świę­to­wa­ło 300 dzie­ci w Kia­ba­ka­ri w Tan­za­nii. Były tor­ty, cie­pły posi­łek, owo­ce, dla każ­de­go nowe pod­ręcz­ni­ki – no i nie­spo­dzie­wan­ki:)

Hilary_Koprowski

Afryka wygrała z polio

WHO ogło­si­ła, że kon­ty­nent afry­kań­ski jest wol­ny od polio. To suk­ces po dzie­się­cio­le­ciach maso­wych szcze­pień, któ­re obję­ły 95% popu­la­cji kon­ty­nen­tu. A wszyst­ko zaczę­ło się w Kon­go w latach 50. ub. wie­ku, gdy uży­to pierw­szej szcze­pion­ki. Jej twór­cą był Hila­ry Koprow­ski. „Pierw­szą szcze­pion­kę wypi­li­śmy sami – wspo­mi­nał. – Sma­ko­wa­ła jak tran”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.