Szukaj
Close this search box.
Blog Afrykański Kawałek Afryki

Piękna codzienność z Afryki

1 lutego 2023

Grze­chot­ki z tykwy, biżu­te­ria z pereł i musz­li, ząb sło­nia: w Czer­nej pod Kra­ko­wem moż­na poczuć się jak w Rwan­dzie czy Burud­ni. A to za spra­wą małe­go, ale pięk­ne­go muzeum misyj­ne­go przy kar­me­li­tań­skim klasztorze.

afrykanskie_muzeum_czerna
Grze­chot­ki z tykwy

Ach, cóż to była za nie­spo­dzian­ka! Zupeł­nie przy­pad­kiem, w zim­ny i desz­czo­wy dzień tra­fi­łam do przy­klasz­tor­ne­go muzeum misyj­ne­go w Czer­nej. Ojco­wie kar­me­li­ci, obec­ni w Burn­di i Rwan­dzie od 50 lat, przy jed­nym ze swo­ich zabyt­ko­wych klasz­to­rów zor­ga­ni­zo­wa­li przy­tul­ną wysta­wę afry­kań­skie­go rękodzieła.

Na godzin­kę moż­na się zato­pić w rwan­dyj­skich i burun­dyj­skich przed­mio­tach, kolo­rach, dźwię­kach. Zachwy­cić się sztu­ką ludo­wą, tak inną i tak jed­no­cze­śnie podob­ną do naszej. 

czerna - muzeum misyjne
czerna klasztor muzeum misyjne
misyjne muzeum w czernej
czerna klasztor muzuem misyjne
muzeum afrykanskie czerna

W muzeum zachwy­ci­ły mnie też przed­mio­ty codzien­ne­go użytku:

muzeum czerna misje
afrykanskie muezume_w czernej
afrykanskie muzeum w klasztrze czerna
klasztor czerna muzeum afrykanskie

Zabaw­ki mnie wzruszyły:

muzeum misyjne klasztor czerna
czerna mzueum misyjne
muzuem w czernej afrykanskie

A naj­cie­kaw­sze były dla mnie instru­men­ty muzyczne:

afrykanskie instrumenty czerna
czerna misyjne muzeum
instyrumenty afrykanskie czerna
muzeum afrykanskie w klasztorze w czernej
Pla­ni­na, instru­ment wyko­na­ny z drze­wa cedrowego
muzeum misyjne w klasztorze w czernej
Instru­ment ikem­be, typo­wy dla Rwan­dy i Burundi
muzeum misyjne czerna klaszotr
Bran­so­le­ty z dzwon­ka­mi, zakła­da­ne przez tan­ce­rzy na nogi

Aran­ża­cję muzeum wyko­na­li Bar­ba­ra i Jaro­sław Kła­put, któ­rzy pra­co­wa­li m.in. nad świet­nym Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go. Tutaj zro­bi­li bar­dzo dobrą robo­tę: muzeum jest kom­pak­to­we, cie­płe, dobrze przemyślane. 

Jedy­ne, co budzi­ło moje wąt­pli­wo­ści to fakt, że część zbio­rów jest scho­wa­na za czymś w rodza­ju kra­to­wa­ne­go pło­tu, co może dobrze odda­je kli­mat zagro­dy, ale jakoś nie umia­łam się opę­dzić od sko­ja­rzeń z kra­ta­mi nie­wol­nic­twa. Na poniż­szym zdję­ciu widać cień tych zakratowań:

Bęben ingo­ma

Muzeum misyj­ne oo. kar­me­li­tów bosych w Czer­nej (pod Kra­ko­wem). Muzeum jest udo­stęp­nio­ne do zwie­dza­nia codzien­nie w godz. 9.00 – 17.00 (sobo­ty i nie­dzie­le do godz. 19.00). Zwie­dza­nie jest bez­płat­ne.

afrykanski muezuem-klasztor-czerna

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Facebook
Twitter
Wydrukuj
Unyime Linus Etuk 2 zajawka

Sztuka to moje okno na świat

Dzię­ki dobrym ludziom z Pol­ski przed laty mło­dy arty­sta z Nige­rii, Uny­ime Linus Etuk, mógł roz­wi­nąć swój talent malar­ski. Teraz ze swo­imi pra­ca­mi przy­jeż­dża do Pol­ski na wysta­wy w Gdy­ni i War­sza­wie. Ale tak­że po to, by wes­przeć zbiór­kę pie­nię­dzy dla dzie­ci z Mada­ga­ska­ru, będą­ce pod naszą opieką.

dancing pina

Horyzont jako scenografia

Dla sene­gal­skie­go przed­sta­wie­nia “Świę­ta wio­sny” sce­no­gra­fią jest pusta pla­ża. Nie ma nic poza pia­skiem i cia­ła­mi tan­ce­rzy. Z pla­ży kame­ra prze­ska­ku­je nagle do Nie­miec, wpa­da do cia­snych wnętrz, do prze­strze­ni wypeł­nio­nej przed­mio­ta­mi i dźwię­ka­mi cywi­li­za­cji. Czuć wte­dy, ile tra­ci­my, zysku­jąc to, co mamy. 

Salif_Keita

Muzyka Afryki: słychać te przestrzenie

Afry­kań­ską muzy­kę stwo­rzy­li ludzie sto­ją­cy na wznie­sie­niu nad sawan­ną, któ­rzy nie widzą i nie czu­ją barier, a ich śpiew nie­sie się w nie­koń­czą­cą się przestrzeń. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *