Blog Afrykański Kawałek Afryki

Jak zrobić mydło?

18 marca 2020

Myje­my ostat­nio czę­ściej ręce. Dużo czę­ściej. I dobrze. W Afry­ce mycie rąk ura­to­wa­ło­by od śmier­ci dzie­siąt­ki tysię­cy dzie­ci rocz­nie.

Naj­więk­szym zabój­cą dzie­ci poni­żej 5. roku życia jest bie­gun­ka. Zabi­ja na całym świe­cie 480 000 dzie­ci rocz­nie. Przy­czy­na: brud­na woda i sła­be warun­ki higie­nicz­ne. UNICEF sza­cu­je, że 40% tych zgo­nów moż­na by unik­nąć, gdy­by dzie­ci myły ręce mydłem.

A tego w Afry­ce bra­ku­je. Sły­szy się, jak kobie­ty np. w Kame­ru­nie mówią o kost­ce mydła jak o małym skar­bie. Mydło kosz­tu­je tam 1 euro, czy­li wię­cej niż u nas (przy 10-krot­nie niż­szej sile nabyw­czej). Bada­nia UNI­CEF-u i USAID wyka­za­ły, że mydło jest w 33% domów na połu­dniu Mada­ga­ska­ru, 20% – w Sene­ga­lu, 40% – w Sier­ra Leone. W innych kra­jach Afry­ki jest lepiej, ale ogól­nie – jest źle.

Gdy w Afry­ce bra­ku­je mydła, ludzie robią je, uży­wa­jąc resz­tek owo­cu pal­my, z któ­rych wyci­ska­ją olej. Doda­ją do tego sody i w ten spo­sób powsta­je mydło. Podob­no cał­kiem dobrze pie­rze:)

Woda do picia jest brud­na. Zdję­cie z Kame­ru­nu poka­zu­je, że pra­nie i mycie się odby­wa się w tej samej wodzie, co nama­cza­nie manio­ku:

dostęp do czystej wody Kamerun

A na poniż­szych zdję­ciach widać, jak na pro­win­cji Mada­ga­ska­ru rze­ka bywa jedy­nym źró­dłem wody – i w niej odby­wa się wszyst­ko: pra­nie, mycie, czer­pa­nie wody. A w tym wszyst­kim zwie­rzę­ta.

dostęp do czystej wody Madagaskar
dostęp do czystej wody na Madagaskarze
W tle moż­na dostrzec oso­by czer­pią­ce wodę żół­ty­mi kani­stra­mi

Ostat­nie zdję­cie poka­zu­je prze­pra­wę do wsi Ant­sa­qa­ma­ro, odda­lo­nej o jakieś 30 km od naj­bliż­sze­go mia­stecz­ka (Mam­pi­ko­ny na pół­no­cy Mada­ga­ska­ru). W porze desz­czo­wej ta wieś zosta­nie odcię­ta od świa­ta na kil­ka tygo­dni. Ludzie – bez prą­du, leka­rza, kana­li­za­cji – będą zda­ni tyl­ko na sie­bie.

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
kpalime_togo

Oddział opieki peryferyjnej

To dys­pen­se­ry ratu­ją Afry­kę. To małe pro­win­cjo­nal­ne przy­chod­nie, czę­sto bez leka­rza, w któ­rych pra­cu­ją para­me­dy­cy czy pie­lę­gniar­ki. Skąd do leka­rza, szpi­ta­la czy naj­bliż­sze­go USG jest 100 lub wię­cej km.

tolagnaro_madagaskar

Kilkadziesiąt godzin w kolejce

Od godzi­ny szó­stej, gdy robi się jasno, już cze­ka­ją pierw­si pacjen­ci. Nie przy­cho­dzą tu z bła­host­ka­mi. Z obcię­tym pal­cem wra­ca się z pola do domu, bo pierw­sza myśl w gło­wie poszko­do­wa­ne­go brzmi: nie stać mnie na pomoc medycz­ną.

ed_sheeran

Biedni bogaci

Czy kam­pa­nia, któ­ra zebra­ła ponad 100 mln dola­rów na cele cha­ry­ta­tyw­ne może być zła? Fil­mik z Ugan­dy, w któ­rym wystę­pu­je Ed She­eran, został wyświe­tlo­ny milio­ny razy – a jed­no­cze­śnie otrzy­mał nagro­dę Rusty Radia­tor za naj­bar­dziej ura­ża­ją­cy i ste­reo­ty­po­wy klip fun­dra­isin­go­wy.

3 Responses

  1. W naszej obec­nej sytu­acji z wiru­sem jesz­cze łatwiej nam zapo­mnieć o pro­ble­mach innych. Swiet­nie ze ten blog poka­zu­je jak waż­na jest pomoc!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.