Szukaj
Close this search box.
Blog Afrykański Kawałek Afryki

Słowem jest wiatr

26 maja 2023

Szu­kać kawał­ka mete­ory­tu na kamie­ni­stej pusty­ni brzmi jak kom­plet­ny absurd.
A jed­nak.

Fran­cu­sko-maro­kań­ski doku­ment por­tre­tu­je dwóch męż­czyzn: koczow­ni­ka i naukow­ca. Obaj prze­cze­su­ją pusty­nię, szu­ka­jąc mete­ory­tów, a znaj­du­ją odpo­wiedź na odwiecz­ne pyta­nia o miej­sce czło­wie­ka w kosmosie.

czastki_nieba_fragments-from_heaven

Moham­med ma rodzi­nę na utrzy­ma­niu. Sprze­daż zna­le­zio­nych mete­ory­tów to dla nie­go spra­wa życia lub śmier­ci. – Chodź­cie, pano­wie! Zro­bi­my jesz­cze 30 km i zoba­czy­my, czy coś znaj­dzie­my – zde­ter­mi­no­wa­ny zachę­ca kole­gów, któ­rzy opa­dli z sił.
Wpa­da w obse­sję: twier­dzi, że sły­szał, jak mete­oryt spa­da na zie­mię. Kole­dzy sta­ra­ją się go odcią­gnąć od poszu­ki­wań: “wyjedź z tego wygna­nia, wra­caj do rodzi­ców”. Ale ten odpo­wia­da, że nie wró­ci do rodzin­ne­go domu z pusty­mi ręka­mi.
Dru­gi z męż­czyzn – Abder­rah­ma­ne – to nauko­wiec, szu­ka­ją­cy na pusty­ni mate­ria­łu do swo­ich badań.

Fragments-for-heaven-czastki_nieba

“W tej ciszy, co miesz­ka na pusty­ni, sło­wem jest wiatr, a odde­chem zaś zaświaty”.

Ten film to medy­ta­cja. Ducho­wa podróż przez suro­we kra­jo­bra­zy, któ­re zapie­ra­ją dech w piersiach.

Stan wiecznego powtarzania

Widz wsią­ka w sza­rą pusty­nię, chło­nie ocza­mi nie­koń­czą­ce się kadry, a głos nar­ra­to­ra sączy mu w ucho man­trę wiecz­ne­go poszukiwacza:

“Widzie­li­ście to już wcze­śniej. Te same kro­ki, ten sam roz­bie­ga­ny wzrok. To jak czer­pa­nie ze stud­ni, gdy się jest spra­gnio­nym, a stud­nia robi się tyl­ko głęb­sza. Stan wiecz­ne­go powtarzania”.

albo:

“Ci, któ­rzy nie zna­leź­li – zosta­li w nie­pew­no­ści. Wszy­scy jeste­śmy więź­nia­mi wła­snych pragnień”.

CZĄSTKI NIEBA
Fragments From Heaven

Doku­ment jest pełen biblij­nych obra­zów. W koń­cu ta księ­ga powsta­ła w kul­tu­rze ludzi pusty­ni. Jest więc: owca, któ­ra zagi­nę­ła (“Niech Bóg ją przyj­mie do sie­bie, śmier­ci nic nie powstrzy­ma”), życie w namio­tach, czer­pa­nie wody z pustyn­nej stud­ni. Pozna­je­my dźwięk towa­rzy­szą­cy strze­la­niu z procy.

Fragments-for-heaven-czastki_nieba-film


A na koniec zosta­wiam Was z takim cyta­tem z filmu:

“Mija­ły tygo­dnie wędrów­ki, umysł się roz­pro­szył, prze­cież osta­tecz­nie wszy­scy spa­da­my z nieba”.

Cząst­ki nie­ba, reż. Adna­ne Bara­ka, Fran­cja, Maro­ko, 2022 

doku­men­tal­ny, 1 godz. 25 min.

festi­wal Mil­le­nium Docs Aga­inst Gravity

8/10

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Facebook
Twitter
Wydrukuj
Lumumba kongo

Gdy Armstrong przygrywał do zamachu stanu

Sza­lo­ne­mu tem­pu poli­ty­ki lat 60 ub. wie­ku, kie­dy w jed­nym roku 17 państw afry­kań­skich ogło­si­ło nie­pod­le­głość, dotrzy­mu­je kro­ku autor doku­men­tu o tym, jak Bel­go­wie nie chcie­li porzu­cać bogactw natu­ral­nych swej daw­nej kolo­nii. Oraz o tym, jak Louis Arm­strong przy­gry­wał do orga­ni­zo­wa­ne­go przez swój kraj zama­chu stanu.

miedzy-deszczami-film1

Zachowuj się jak… ty

Od pierw­szych kadrów tego doku­men­tu widzisz, że tak obłęd­nych, wręcz sie­lan­ko­wych obra­zów z Afry­ki daw­no nie było w kinie doku­men­tal­nym. Ale: zaraz, zaraz: co to dokład­nie za uję­cia? Ste­reo­ty­po­we aka­cje, ste­reo­ty­po­wy zachód słoń­ca, odwiecz­ny obraz samot­ne­go wojow­ni­ka spo­glą­da­ją­ce­go w dal, a chłop­cy zamiast piłek mają do zaba­wy sta­re opo­ny. Real­ly? Ile razy to już było?

Kobiety kobietom zgotowały ten los

Bar­ba­ra ma bli­sko trzy­dziest­ki i miesz­ka w sto­li­cy Gha­ny. Po dłu­gich latach wra­ca do domu rodzin­ne­go, by poroz­ma­wiać z rodzi­ca­mi, któ­rzy sprze­da­li ją do pra­cy jako ośmio­let­nią dziew­czyn­kę. Lata roz­łą­ki byle na tyle dłu­gie, że Bar­ba­ra dopie­ro teraz pozna­je swo­ich naj­młod­szych bra­ci, któ­rzy są już nastolatkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *