Blog Afrykański Kawałek Afryki

Street art z Afryki

11 grudnia 2020

„Jest wciąż mnó­stwo miejsc na świe­cie, w któ­rych nie byłem i nie malo­wa­łem, jak np. (…) Afry­ka” – mówi El Mac, jeden ze słyn­niej­szych arty­stów stre­et artu. No wła­śnie, Afry­ka nie­ko­niecz­nie koja­rzy nam się z bogac­twem graf­fi­ti. A jest tu dużo do odkrycia!

Prze­glą­dam świet­ny album „Stre­et art. Wiel­cy arty­ści i ich wizje”na 250 stro­nach znaj­du­ję czte­ry pra­ce z Afry­ki. Mało, więc szu­kam na wła­sną rękę. I znajduję 🙂

Naj­pierw poka­żę Wam jed­nak te czte­ry pra­ce, bo są świetne:

Wspo­mnia­ny już El Mac na ele­wa­cji domu w Merzo­uga w Maro­ku przed­sta­wia por­tret Hssa­ina Ahna­ny, noma­dy z ple­mie­nia Sahrawi:

Potem pra­ca z Johan­nes­bur­ga arty­sty Roa o tytu­le „Afri­can ani­mals”, zwra­ca­ją­ca uwa­gę na pro­blem kłu­sow­nic­twa:

Pra­ca arty­sty AEC znaj­du­je się w Kapsz­ta­dzie. Postać zamknię­ta w kole podą­ża za bry­lan­tem ma przy­wo­ły­wać na myśl gra­bio­ną Afry­kę:

Jed­na z naj­bar­dziej zna­nych prac She­par­da Fairey­’a znaj­du­je się w Johan­nes­bur­gu:

A tu efekt moje­go grze­ba­nia w inter­ne­tach 🙂 Na począ­tek ano­ni­mo­wa pra­ca, któ­ra mnie naj­bar­dziej zain­te­re­so­wa­ła. Mural przed­sta­wia slum­sy, a arty­sta użył ele­men­tów z pej­za­żu, któ­ry malował:

Cape Town, fot. FZ_29,Wikimedia Commons

Pra­ca do zoba­cze­nia w Kairze:

Fot. B.3 Wiki­me­dia Commons

Tu znów wra­ca­my do Cape Town:

fot. Jose­phou, Wiki­me­dia Commons

Wciąż jeste­śmy w RPA, Sowe­to, Johan­nes­burg:

fot. Ana­go­ria, Wiki­me­dia Commons

I kolej­ny raz Nel­son Man­de­la, i kolej­ny raz Cape Town:

fot. yeowat­zup, Wiki­me­dia Commons

Poni­żej świet­ne dzie­cia­ki z Bor­los w Egipcie:

fot. Moha­me­dwar­da­ny, Wiki­me­dia Commons

Pięk­na pra­ca z Abu­dży, sto­li­cy Nigerii:

fot. Arch-Angel Rapha­el the Artist, Wiki­me­dia Commons

Dwie pra­ce nama­lo­wa­ne na drze­wach. Pierw­sza z Sene­ga­lu:

Eri­ka Kowal, Wiki­me­dia Commons

Dru­ga z Gam­bii, powsta­ła na baobabie:

fot. peterichman/ Wiki­me­dia Commons

Z cyklu sztu­ki użyt­ko­wej faj­na pra­ca znów z Cape Town:

fot. Daniel Case, Wiki­me­dia Commons

I kolej­na „rekla­ma spo­łecz­na” na murach. Tym razem z Nden­dé, Gabon:

fot. Bara­da-Nik­to, Wiki­me­dia Commons

Pra­ca z Bama­ko (Mali) przed­sta­wia tra­gicz­ne wyda­rze­nia, kie­dy został zabi­ty 12-let­ni Muham­mad al-Dur­rah:

fot. Pet­ter­Lund­kvist at English Wikipedia

I kolej­ny mural (z Daka­ru, Sene­gal), odwo­łu­ją­cy się do tra­gicz­nych wyda­rzeń masa­kry w Thia­roye w 1944 roku: 

fot. Eri­ka Kowal, Wiki­me­dia Commons

A na koniec pole­cam film „Oni nie zna­ją naszej sztu­ki. Graf­fi­ti w Kenii” oraz mural o jak­że pozy­tyw­nym przesłaniu! 🙂

mural_in_Tanzania
Tan­za­nia, fot. Micha­el Branz/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.0

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
muzeum czerna misje

Piękna codzienność z Afryki

Grze­chot­ki z tykwy, biżu­te­ria z pereł i musz­li, ząb sło­nia: w Czer­nej pod Kra­ko­wem moż­na poczuć się jak w Rwan­dzie czy Burud­ni. A to za spra­wą małe­go, ale pięk­ne­go muzeum misyj­ne­go przy kar­me­li­tań­skim klasztorze.

Salif_Keita

Muzyka Afryki: słychać te przestrzenie

Afry­kań­ską muzy­kę stwo­rzy­li ludzie sto­ją­cy na wznie­sie­niu nad sawan­ną, któ­rzy nie widzą i nie czu­ją barier, a ich śpiew nie­sie się w nie­koń­czą­cą się przestrzeń. 

ETHIOPIQUES MUZYKA DUSZY

Śledztwo o zakazanym jazzie

Fran­cu­ski pasjo­nat muzy­ki niczym detek­tyw tro­pi i odkry­wa etiop­ski jazz lat 1960’ i 1970’. Gdy pusz­cza go w radiu, słu­cha­cze pyta­ją: co to, do dia­ska, za muzyka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.