Blog Afrykański Kawałek Afryki

Gdzie na studia? Do Afryki!

29 lipca 2020

Uni­wer­sy­te­ty z Afry­ki (RPA, Egipt) od lat wyprze­dza­ją w świa­to­wych ran­kin­gach uczel­ni te naj­lep­sze z Pol­ski: Jagiel­loń­ski i Warszawski.

Naj­słyn­niej­szy ran­king to tzw. Lista Szan­ghajska (Aca­de­mic Ran­king of World Uni­ver­si­ties – ARWU). Opra­co­wu­je go Uni­wer­sy­tet Jiao Tong w Szan­gha­ju. Wśród kry­te­riów oce­ny znaj­du­ją się: licz­ba Nobli lub Meda­li Field­sa, licz­ba naj­czę­ściej cyto­wa­nych naukow­ców, licz­ba publi­ka­cji w cza­so­pi­smach „Scien­ce” i „Natu­re” oraz licz­ba publi­ka­cji wymie­nio­nych w wybra­nych indek­sach cyto­wań. Co roku bank roz­bi­ja Harvard, ale ale…

oppenheimer library
Biblio­te­ka Uni­wer­sy­te­tu Kapsz­tadz­kie­go, fot. The­re­sa Schoeman/Wikimedia Commons

Na wyso­kim miej­scu, bo w dru­giej set­ce, znaj­du­ją się dwie uczel­nie z RPA: Uni­wer­sy­tet Kapsz­tadz­ki i Uni­wer­sy­tet Witwatersrand. 

uniwersytet kapsztadzki fot. Adrian Frith
Uni­wer­sy­tet Kapsz­tadz­ki, fot. Adrian Frith/Wikimedia Commons

Uni­wer­sy­tet Kapsz­tadz­ki powstał w 1829 r., wśród jego słyn­nych absol­wen­tów znaj­du­ją się Allan McLe­od Cor­mack – nobli­sta, wyna­laz­ca tomo­gra­fu oraz John Maxwell Coet­zee – pisarz noblista.

Uniwersytet_Witwatersrand fot. Christophe Hendrickx
Uni­wer­sy­tet Witwa­ter­srand, fot. Chri­sto­phe Hendrickx/Wikimedia Commons

Uni­ver­si­ty of the Witwa­ter­srand, zwa­ny też Wits Uni­ver­si­ty, został zało­żo­ny w 1896 r., a jego naj­słyn­niej­szym absol­wen­tem jest Nel­son Man­de­la.

W kolej­nej, trze­ciej set­ce znaj­du­ją się Uni­wer­sy­tet Kair­ski (zał. 1908., stu­dio­wał tu m.in. Omar Sha­rif) oraz – naj­le­piej oce­nio­ny wśród pol­skich uczel­ni – Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski. W czwar­tej set­ce, obok Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, są uczel­nia z Pre­to­rii, Uni­wer­sy­tet Stel­len­bosch i Uni­wer­sy­tet Kwa­zu­lu-Natal (wszyst­kie z RPA).

uniwersytet Kairski fot. Adrian Frith
Uni­wer­sy­tet Kair­ski, fot. Adrian Frith/Wikimedia Commons

W innym naj­słyn­niej­szym ran­kin­gu (Webo­me­trycz­ny ran­king uni­wer­sy­te­tów świa­ta) na 299. miej­scu jest Kair, na 391. – Kapsz­tad (pod­czas gdy uczel­nie z Pol­ski: War­sza­wa – 349, Kra­ków – 387).

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
beast_of_no_nations

Byliśmy dziećmi

Nie mam mun­du­ru, bo jestem za mały – mówi Agu, dziec­ko-żoł­nierz, boha­ter książ­ki “Bestie zni­kąd”, bra­wu­ro­wo sfil­mo­wa­nej (do obej­rze­nia na Net­flix). „Wie­my tyle, że przed woj­ną byli­śmy dzieć­mi, a teraz nie jesteśmy”.

Yann_Arthus_Bertrand_Anastasia_Mikova_Kobieta

„Jestem mądrą babcią”

No nie! To nie jest kobie­cość, któ­rą widzę. To nie jest kobie­cość, któ­rą znam z Afry­ki. Fil­mo­wy por­tret współ­cze­snej kobie­ty zbli­ża się do bar­dzo ana­chro­nicz­nych stereotypów.

Odgłosy masek The Sound of Masks Sara CF de Gouveia

Na scenie czułem się jak król

Mapi­ko, czy­li rytu­al­ny taniec z maska­mi ludu Tan­za­nii i Mozam­bi­ku. Został zaka­za­ny przez kolo­ni­za­to­rów. Był prze­strze­nią wol­no­ści i narzę­dziem sprze­ci­wu. Wyra­żał gniew. „Ale my jeste­śmy upar­ci” - mówi mistrz tań­ca i boha­ter fil­mu „Odgło­sy masek”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.