Blog Afrykański Kawałek Afryki

Czy organizacje pozarządowe są jeszcze pozarządowe?

20 marca 2020

Zada­ję sobie to pyta­nie wobec fak­tu, że śred­nio pol­ska orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa 54% przy­cho­dów czer­pie ze środ­ków publicz­nych (kra­jo­wych i zagra­nicz­nych). Czy wobec tego dzia­ła jesz­cze „poza rzą­dem”?

W rapor­cie Kon­dy­cja orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych (Sto­wa­rzy­sze­nie Klon/Jawor) widzi­my struk­tu­rę przy­cho­dów pol­skich ngo-sów.

finansowanie organizacji pozarządowych
Finan­so­wa­nie orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w Pol­sce (2018)

39% fun­du­szy ngos-y mają z kra­jo­wych środ­ków publicz­nych, kolej­ne 15% z zagra­nicz­nych środ­ków publicz­nych. Razem – 54%.

Pierwsze pytanie – o autonomię

Przy prze­wa­ża­ją­cym udzia­le środ­ków publicz­nych w budże­cie orga­ni­za­cji może być trud­niej o nie­za­leż­ność decy­zyj­ną co do przedmiotu/metody/zakresu pomo­cy. Dzia­łal­ność ngo-sów czę­sto doty­ka obsza­rów upo­li­tycz­nio­nych – jak choć­by spraw zwią­za­nych ze zdro­wiem repro­duk­cyj­nym, mniej­szo­ścia­mi czy uchodź­ca­mi.

Kolej­nym pro­ble­mem – zwłasz­cza jeśli mówi­my o pomo­cy Afry­ce – jest zagro­że­nie wpad­nię­cia w utar­te sche­ma­ty i goto­we roz­wią­za­nia. Nie­ko­niecz­nie korzyst­ne dla kra­jów tego kon­ty­nen­tu. Sta­ły dopływ rzą­do­wych fun­du­szy może powo­do­wać powta­rza­nie utar­tych spo­so­bów myśle­nia i kana­łów pomo­cy, utrzy­mu­jąc sta­ry, zachod­ni, euro­po­cen­trycz­ny spo­sób myśle­nia o pomo­cy kra­jom Glo­bal­ne­go Połu­dnia.

Jakie widzę zalety korzystania ze środków publicznych?

Fun­du­sze publicz­ne dają orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nej sta­bil­ność, a to pozwa­la roz­wi­nąć skrzy­dła i szu­kać… innych źró­deł docho­du. Kolej­ną zale­tą jest moż­li­wość reali­za­cji pomo­cy huma­ni­tar­nej w sytu­acji, gdy rzą­dy kra­ju poma­ga­ją­ce­go i kra­ju otrzy­mu­ją­ce­go pomoc są w sta­nie kon­flik­tu. Bywa, że dany kraj odmó­wi przy­ję­cia pomo­cy od kra­ju, któ­re­go „nie lubi”. Nie mówię tu nawet o odrzu­ce­niu w 1947 r. pla­nu Mar­shal­la przez pol­ski rząd komu­ni­stycz­ny 🙂 Ale np. o sytu­acji z 2012 r., kie­dy Indie odrzu­ci­ły bry­tyj­ską pomoc w wyso­ko­ści 280 milio­nów fun­tów, nazy­wa­jąc taką kwo­tę „orzesz­ka­mi ziem­ny­mi”.  W sytu­acji wojny/konfliktu prze­ka­za­nie środ­ków poprzez orga­ni­za­cję ngo bywa jedy­ną akcep­to­wal­ną przez kraj bene­fi­cjen­ta for­mą pomo­cy.

Nasza fun­da­cja nie korzy­sta ze środ­ków publicz­nych. 100% przy­cho­dów mamy od Dar­czyń­ców. Ceni­my sobie ten fakt i jeste­śmy bar­dzo wdzięcz­ni ludziom, któ­rzy nas wspie­ra­ją, że mamy moż­li­wość dzia­ła­nia na takich wła­śnie zasa­dach.

Podziel się:

Skoro nogi Cię tu przyniosły, to idź krok dalej i wesprzyj naszą pomoc Afryce :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Wydrukuj
stereotypy_o_afryce

Bardziej współpraca niż pomoc

Afry­ka bez kom­plek­sów, z dobry­mi per­spek­ty­wa­mi roz­wo­ju, peł­na kolo­rów i opty­mi­zmu? O prze­ła­my­wa­niu ste­reo­ty­pów dt. Afry­ki moż­na było posłu­chać na II Kon­fe­ren­cji Afry­kań­skiej – pisze (gościn­nie) Mate­usz Gur­biel.

taniec_tanzania

Święto Fundacji

Zre­ali­zo­wa­li­śmy 200 pro­jek­tów w 8 lat! To dla nas wiel­ka radość 🙂 W naszym imie­niu świę­to­wać będzie 300 dzie­ci w Kia­ba­ka­ri w Tan­za­nii. Będzie cie­pły posi­łek, owo­ce, dla każ­de­go nowe pod­ręcz­ni­ki – no i nie­spo­dzie­wan­ki:)


Hilary_Koprowski

Afryka wygrała z polio

WHO ogło­si­ła, że kon­ty­nent afry­kań­ski jest wol­ny od polio. To suk­ces po dzie­się­cio­le­ciach maso­wych szcze­pień, któ­re obję­ły 95% popu­la­cji kon­ty­nen­tu. A wszyst­ko zaczę­ło się w Kon­go w latach 50. ub. wie­ku, gdy uży­to pierw­szej szcze­pion­ki. Jej twór­cą był Hila­ry Koprow­ski. „Pierw­szą szcze­pion­kę wypi­li­śmy sami – wspo­mi­nał. – Sma­ko­wa­ła jak tran”.

One Response

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.